Valmennukset

Avoimet koulutukset

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut (1 pv)

Huom! Koulutus 27.4.2021 järjestetään etäyhteydellä!

 

Koulutuksemme avaa ymmärrettävästi tilinpäätöksen periaatteet sekä tuloslaskelman ja taseen sisällön. Koulutus auttaa osal­lis­tujia hahmot­tamaan ulkoisen laskentatoimen periaatteet ja arvioimaan yrityksen kannattavuutta muutaman keskeisen tunnusluvun avulla.

Kurssimme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille

  • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan tilin­pää­tök­sestä ja kassa­vir­rasta
  • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
  • Opit tuntemaan tilinpäätöksen tärkeimmät käsitteet, tunnusluvut ja raportit
  • Opit arvioimaan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta tunnuslukujen avulla

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu erityi­sesti asian­tun­ti­joille, esimiehille ja johtajille, jotka haluavat vahvistaa ulkoisen laskentatoimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.