Valmennukset

Etävalmennukset

Etäkoulutus: Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista. Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

7.6.2021 klo 09.00-12.00

 

Kaikille myyjille räätälöity koulutuksemme auttaa ymmärtämään myyntityötä myös taloudellisesta näkökulmasta. Käsittelemme myynnin kannattavuutta, kateajattelua, hinnoittelua, alennusten antamisen vaikutuksia kannattavuuteen sekä asiakasyritysten arviointia kannattavuuden ja maksuvalmiuden näkökulmasta. Koulutus auttaa lukemaan asiakkaan tunnuslukuja ja arvioimaan myyntityön kannattavuutta oikein.

Helposti omaksuttavat taloushallinnon koulutuksemme ovat saaneet paljon kiitosta selkeydestään ja ymmärrettävyydestään. Osallistuminen ei edellytä aiempaa taloushallinnon osaamista.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (3h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h), jossa keskitytään opittujen asioiden viemiseen käytäntöön.

Hyödyt osallistujille

  • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan talous­hal­lin­nosta myyjän näkö­kul­masta
  • Ymmärrät katea­jat­telun peri­aatteet ja osaat arvioida hinnoit­telua ja alen­nusten anta­mista kannat­ta­vuuden näkö­kul­masta
  • Opit arvioimaan yrityksiä, laskemaan niiden tärkeimmät tunnus­luvut
  • Pystyt keskus­te­lemaan asiak­kaidesi kanssa asian­tun­te­vasti tärkeim­mistä talous­hal­lintoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä
  • Osaat suun­ni­tella omaa myyn­ti­työtäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
  • Opit tekemään kannat­ta­vampaa myyntiä

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyn­tityön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan. Ilmoit­taudu mukaan ja aloita paremman tuloksen teke­minen!

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.