Valmennukset

Avoimet koulutukset

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (1 pv)

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa valmen­nuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joiden avulla esimies voi tehok­kaasti puuttua työntekijän alisuo­riu­tu­miseen. Valmennus perustuu varhaisen puuttumisen malliin, jolla työsuorituksissa ilmeneviä ongelmia voidaan ratkaista rakentavasti. Käsit­te­lemme alisuoriutumista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta pohdimme myös erilaisia tapoja, joilla työntekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Hyödyt osallistujille

  • Tunnet esimiehen johtamisoikeuden ja juridiset keinot puuttua heikkoon työsuoritukseen
  • Tunnet erilaisia ­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden ratkaisemiseksi
  • Osaat haastaa työntekijäsi ottamaan enemmän vastuuta tuloksestaan ja omasta kehi­tyk­sestään
  • Uskallat puuttua ja osaat antaa palautetta vaikuttavasti
  • Osaat arvioida, ovatko omien avainhenkilöidesi onnistumisen edellytyksen kunnossa
  • Osaat ratkaista haastavia esimiestilanteita entistä paremmin ja kääntää alisuoriutumiset onnistumisiksi.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuoriutumisen aiheuttamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.