Valmennukset

Etävalmennukset

Etäkoulutus: Hinnoittele oikein

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista. Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

4.11.2020 klo 09.30-11.30

 

Koulutuksemme auttaa hinnoittelemaan omat tuotteet tai palvelut oikein ja saamaan niistä parhaan mahdollisen hinnan. Tuotetta ei koskaan kannata myydä halvemmalla, kuin mitä asiakas on siitä valmis maksamaan. Taitavalla hinnoittelulla voikin parantaa liiketoiminnan kannattavuutta huomattavasti ja luoda merkittävää kilpailuetua.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulutuskokonaisuuden suorittamista. Sisältää myös kattavasti oheistietoa sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) ), jossa keskitytään opittujen asioiden viemiseen käytäntöön.
  • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

  • Saat kattavan koko­nais­kuvan hinnan määrit­telyn erilai­sista vaiku­tuk­sista liike­toi­mintaan
  • Opit aset­tamaan omien tuot­teittesi hinnan oikein
  • Ymmärrät paremmin ostajan näkö­kulmaa hinnan arvioin­nissa
  • Osaat argu­men­toida pyytä­määsi hintaa vakuut­ta­vammin
  • Parannat liike­toi­min­tanne kannat­ta­vuutta.

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille myyjille ja liike­toi­min­nasta vastaa­ville henki­löille, jotka työssään ratkai­sevat hinnoit­teluun liit­tyviä kysy­myksiä.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan sekä aiheeseen liittyvän kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.