Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista. Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

14.6.2021 klo 9.30-11.30

 

Koulutus keskittyy tarkas­te­lemaan esimiehen johta­mi­soi­keutta ja työn­te­kijän vastuita. Esimie­hiltä vaaditaan jatku­vasti yhä enemmän, mutta paljon harvemmin kuulee puhut­tavan siitä, mitkä ovat työn­te­kijän velvol­li­suudet ja vastuut työpai­kalla. Orga­ni­saation onnis­tu­minen edel­lyttää kuitenkin paitsi ammat­ti­maista johta­mista, myös työte­ki­jöiden sitou­tu­mista ja täysi­mää­räistä panosta orga­ni­saation tavoit­teisiin ja haas­teiden voit­ta­miseen.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

  • Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden sisällön ja rajoi­tukset
  • Saat kattavat tiedot työn­te­kijän velvol­li­suuk­sista ja vastuun erilai­sista ilme­ne­mis­muo­doista
  • Opit erilaisia tapoja ratkaista haas­tavia johta­mis­ti­lan­teita esimies­työssä
  • Tunnet esimiehen johta­mis­voiman lähteet ja opit erilaisia tapoja vahvistaa omaa johta­mis­voi­maasi
  • Vahvistat jämäk­kyyttäsi ja saavutat esimies­työlläsi entistä parempia tuloksia.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esimie­hille, jotka haluavat yltää huip­pu­tu­loksiin, johta­malla henki­lös­töään jämä­kästi ja oikeu­den­mu­kai­sesti.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää aiheeseen liittyvän kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.