Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Perehdytysprosessin kehittäminen

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista. Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

25.5.2021 klo 9.00-11.00

 

Etäkoulu­tuk­semme antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä.

Koulu­tuk­sessa paneu­dumme pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen, yksilön huomioi­miseen sekä pereh­dyt­täjän vastuuseen. Keski­tymme siihen, miten hyvän pereh­dy­tyksen avulla voi vaikuttaa posi­tii­vi­sesti uuden työn­te­kijän oppi­miseen, innos­tu­miseen ja sitou­tu­miseen uuteen työhön.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Jakso 1: Video (1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.
  • Jakso 3: Video (1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

  • Saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
  • Tunnistat työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista edis­tävät tekijät
  • Opit, miten voit huomioida työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
  • Kuulet viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
  • Saat ajan­koh­taisia käytännön vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen
  • Vuorovaikutteinen webinaari mahdol­listaa keskus­te­levan ilma­piirin, jossa osal­lis­tujat pääsevät jakamaan koke­muk­siaan.

Kenelle

Koulutus on suun­nattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, johdolle, esimie­hille ja HRD-ammat­ti­lai­sille.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää Uuden työn­te­kijän pereh­dytys -kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.