Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Valmistaudu esiintymään

Live-webi­naarien ajan­kohdat:

27.10.2020 klo 13.00-15.00

4.12.2020 klo 13.00-15.00

 

Tämä koulutus on sinulle, jonka työssä on tärkeää onnistua asiakkaan, kump­panin tai oman tiimin koulut­ta­mi­sessa ja pereh­dy­tyk­sessä. Pääset harjoit­te­lemaan esiin­ty­mistä turval­li­sesti pien­ryh­mässä. Täällä ei arvos­tella, vaan kannus­tetaan!

Hyvä valmis­tau­tu­minen tekee esiin­ty­mi­sestä parhaim­millaan miel­lyt­tävän ja antoisan koke­muksen sekä sinulle että kuun­te­li­ja­jou­kolle. Näin viestisi menee perille. Opit koulu­tuk­sessa suun­nit­te­lu­pro­sessin vaiheet, ja saat lisää varmuutta ja luon­te­vuutta omaan esiin­ty­miseen.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Hyödyt osallistujille

  • Saat paljon käytännön neuvoja koulutus- ja esiin­ty­mis­tai­tojen hiomiseen
  • Saat käyt­töösi esiin­ty­misen suun­nit­telun prosessin, jonka avulla voit jatkossa suun­ni­tella tulevia koulu­tuk­siasi ja esiin­ty­mistäsi
  • Ymmärrät, miten voit huomioida erilaiset kuun­te­lijat, ja mukauttaa omaa esiin­ty­mistä heidän tarpei­densa ja mielen­kiinnon kohtei­densa mukai­sesti
  • Osaat valita sopivat esitys­ma­te­ri­aalit, jotka tukevat esiin­ty­mistäsi, eivätkä vie huomioita epäolen­naisiin asioihin
  • Käymme läpi henkistä valmis­tau­tu­mista esiin­ty­miseen, ja keinoja esiin­ty­mis­jän­ni­tyksen taklaa­miseen

Kenelle

Konsul­teille, koulut­ta­jille, tiimin­ve­tä­jille ja kaikille, jotka haluavat hioa työelämän esiin­tymis- ja koulu­tus­tai­tojaan.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladattavan työkirjan. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.