Valmennukset

Etäkoulutukset

Etäkoulutus: Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista. Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

17.5.2021 klo 9.30-11.30

 

Koulu­tuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joiden avulla esimies voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Koulutus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti.

Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta pohdimme myös erilaisia tapoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

 

Etäkoulutuksen sisältö

  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsottavaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteutettava webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa pienryhmässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h), jossa keskitytään opittujen asioiden viemiseen käytäntöön.
  • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

  • Opit tuntemaan esimiehen johtamisoikeuden perusteet ja juridiset keinot heikkoon työsuoritukseen puuttumiseen
  • Opit analysoimaan alisuoriutumisen syitä ja ilmenemismuotoja
  • Opit haastamaan työntekijäsi ottamaan enemmän vastuuta työtuloksestaan
  • Saat rohkeutta puuttua ja opit antavaan vaikuttavaa palautetta
  • Saat tukea alisuoriutumiseen puuttumiseen ja opit kääntämään alisuoriutumiset onnistumisiksi

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Kouluttaja

Hinta

Etäkoulutuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää aiheeseen liittyvän kirjan postitettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.