Valmennukset

Avoimet valmennukset

Arvomyynti B2B (2pv)

Tarkempi kuvaus ja ohjelma

1. päivä – Arvomyynnin perusteet

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Muutokset asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­mi­sessä

 • Miten Internet on muuttanut B2B -myyntiä
 • Käyntien sopi­misen vaikeus
 • Miksi asiakkaan kannattaa tavata juuri sinut?
 • Tuote- ja myyn­ti­läh­töisen toimintatavan haasteet
 • Myyn­ti­pro­sessin viilaa­mi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen

Harjoitus: Oman myyn­ti­fi­lo­sofian peilausta vauhdikkaasti muuttuvaan toimintaympäristöön

10.15 Tauko

10.30 Mitä arvo­myynti on?

 • Asia­kas­arvon tuot­ta­misen periaatteet
 • Miten arvo­myynti eroaa tuote­myyn­nistä ja ratkai­su­myyn­nistä?
 • Arvo syntyy asiakkaan mielessä
 • Asiakaslähtöinen toimintatapa ja aktiivisen kuuntelun taito

12.00 Lounas

13:00 Mitä asiakas arvostaa?

 • Tekninen arvo
 • Taloudellinen arvo
 • Toiminnallinen arvo
 • Uutuusarvo
 • Tulevaisuusarvo
 • Tunnearvo
 • Imago- ja statusarvo
 • Asiakkaan todel­liset koko­nais­kus­tan­nukset ja koko­nais­hyödyt

Harjoitus: Oman tarjonnan arvioiminen arvon tuottamisen näkökulmasta

14.30 Kahvi

14:45 Arvosisältöjen kiteytys ja kuvaaminen

  16:00 Koulutuspäivä päättyy

   

  2. päivä – Argumentointi ja arvoperusteinen hinnoittelu

  8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  9.00 Millaista osaa­mista arvo­myynti vaatii?

  • Asiakkaan luottamuksen voittaminen
  • Empatia eli aset­tu­minen asiakkaan asemaan
  • Myyjän vuorovaikutustaidot eri välineillä
  • Systemaattisen tarvekartoituksen toteuttaminen
  • Tehokkaat kysymykset
  • Asiakkaan autta­minen omien tarpeiden sanoit­ta­mi­sessa
  • Sanat­tomien viestien tulkinta
  • Yhteenvedon laatiminen asiakkaan kokonaistarpeista

  Harjoitus: Omien asiakas­tai­tojen arviointi

  10.30 Tauko

  10.45 Asiakkaan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen

  • Luot­tamus kaiken keskiössä
  • Ostajan päätösprosessin eteneminen
  • Ostajan tukeminen ostoprosessin eri vaiheissa
  • Kaupanteon riskit ostajan näkökulmasta ja ”näky­mät­tömät” esteet
  • Ostoikkuna avautuminen ja sulkeutuminen
  • 3H -ajattelu

  12.00 Lounas

  13.00 Arvopohjainen hinnoittelu

  • Miten arvopohjainen hinnoittelu poikkeaa muista hinnoittelumenetelmistä?
  • Hinnan vaikutus asiakkaan arvokokemukseen
  • Asiakasarvon kiteyttämisen ja kuvaamisen haasteet
  • Palvelumyynnin erityishaasteet arvomyynnin näkökulmasta
  • Arvolupausten lunastaminen

  14.15 Kahvi

  14:30 Kaupan solmimisen taito

  • Myyjän vastuulla on ehdottaa kaupantekoa (rohkeus palkitaan)
  • Tarjouksen huolel­linen valmistelu, esittely ja argumentointi
  • Asiakasarvon myymisen taito
  • Asiakkaan oikean tulkinnan varmis­ta­minen
  • Vasta­väit­teiden käsittely ja hinnan myymisen taito
  • Asiakkaan vastustuksen kesyttäminen (viiden Ei:n periaate)

  16:00 Tilaisuus päättyy

  Tapahtumapaikka

  Tapahtumatalo Bank

  Unio­ninkatu 20

  00130 Helsinki

  Isompi kartta ja ajo-ohjeet

  Takaisin kuvaukseen