Valmennukset

Johta­minen & esimiestyö

Alisuoriutumisen kääntäminen onnistumisiksi (1 pv)

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa valmennuksessamme käymme läpi keinoja, joiden avulla voidaan puuttua tehokkaasti asiantuntijan alisuoriutumiseen ja organisaation tehokkuusongelmiin. Käsittelemme ongelmaa työnjohto-oikeuden näkökulmasta, mutta erityisesti tuomme esiin tapoja, joilla asiantuntijat sitoutetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko organisaation menestyksestä. Pohdimme myös niitä onnistumisen edellytyksiä, joita tarvitaan, jotta asiantuntijat voivat saavuttaa työssään huipputuloksia.

Hyödyt osallistujille

  • Tunnet esimiehen johtamisoikeuden ja juridiset keinot puuttua heikkoon työsuoritukseen
  • Tunnet erilaisia ­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden ratkaisemiseksi
  • Osaat haastaa työntekijäsi ottamaan enemmän vastuuta tuloksestaan ja omasta kehi­tyk­sestään
  • Uskallat puuttua ja osaat antaa palautetta vaikuttavasti
  • Osaat arvioida, ovatko omien avainhenkilöidesi onnistumisen edellytyksen kunnossa
  • Osaat ratkaista haastavia esimiestilanteita entistä paremmin ja kääntää alisuoriutumiset onnistumisiksi.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuoriutumisen aiheuttamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.